×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شماره تماس مدیریت های واحدهای تابعه معاونت

  • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات                               22439754-22439750
  • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری                      23872333-22439810
  • مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد               22439812-22439813
  • مدیریت امور رفاهی                                           23872237-22439817
  • مدیریت خدمات پشتیبانی                                   22439800-22439801
  • مدیریت امور نیروی انسانی                                  23872247-23872336
  • مدیریت حقوقی، املاک و قراردادها                        23872231-23872232
  • مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی                              22439823
  • مدیریت امور مالی                                                            22439808

 

آدرس: بزرگراه چـمران،خیابان یمن،خیابان پروانه،جنب بیمارستان طالقانـی، دانشگاه علـوم پزشکـی و خدمات بهداشتـی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره یک، طبقه پنجـم، مـعاونت توسعه مدیریت و منـابع                                  

تلفن(داخلی):                   2226  و  2229

نمابر:                                 22439894                  

تنظیمات قالب