×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

ترکیب اعضای کارگروه واگذاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دبیر کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای دکتر محمود خدادوست

1

نماینده رئیس دانشگاه و مسئول کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای دکتر سعید غلامزاده

2

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای دکتر ایمان وکیل زاده

3

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای دکتر ناصر پروانی

4

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای علیرضا کریمی رونقی

5

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای مهندس کورش عابدینی

6

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای دکتر امیر دولتیاری

7

عضو کارگروه واگذاری دانشگاه

جناب آقای محمد حسین سعیدی

8
تنظیمات قالب