×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

1- فرآیند پذیرش اساتید مدعو و افتخاری دانشگاه به چه صورت می باشد؟

پس از ارسال کلیه مدارک مورد نیاز متقاضی به دانشگاه فرآیند احراز و جذب (https://intlrelations.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88 که در پرتال معاونت بین الملل بارگذاری شده است) صورت خواهد گرفت.

 

2- نحوه دریافت رتبه های بین المللی دانشگاه به چه صورت است؟

جهت اقدام در این فرآیند ابتدا مستندات مرتبط از دانشگاه و مراکز تابعه در پرتال معاونت بین الملل به عنوان منبع موضوع و سپس در سایت موسسات معتبر بین المللی جهانی ثبت می گردد تا رتبه دانشگاه اعلام گردد.

 

3- فرآیند بررسی درخواست اساتید مدعو عمدتاً به چه مدت به طول می انجامد؟

فرآیند بررسی و جذب عمدتاً به تعداد درخواست های ارسالی ارتباط داشته است لذا به صورت کلی در هر نیم سال، حداقل یک کمیته جذب اساتید مدعو تشکیل خواهد شد.

تنظیمات قالب