×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف کارگروه واگذاری دانشگاه:

 1. انجام استعلام ها از مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه

 

2. انجام هماهنگی های لازم در خصوص تشکیل جلسات کارگروه واگذاری

 

3. تعامل با واحدهای مربوط در خصوص تشکیل جلسات کارگروه واگذاری

 

4. ارائه گزارش به مقام مافوق

 

5. ثب اطلاعات واگذاری خدماتدر سامانه سیناسا

تنظیمات قالب