×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریت

 

تامین خدمات ستادی- تخصصی در زمینه توسعه سازمان و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی و ارائه این خدمات به واحدهای وابسته به مموعه دانشگاه، مراجع برنامه ریز و تصمیم گیر در دانشگاه با بکارگیری کارآمدترین نظام ها و روش های مدیریت و علوم اداری و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به اعتلاء و رشد معنوی کارکنان، کیفیت زندگی کاری، انعطاف پذیری، عدالت، پویایی، کارآیی، اثربخشی، نوآوری، خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیت های سلامت، آموزش و پژوهش پزشکی         
 

شرح وظایف :

 

 1. تعیین سیاستها و خط مشی های مجموعه دانشگه علوم پزشکی شید بهشتی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
 2. تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه
 4. ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، مالی، نگهداری حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال که از سوی مقامات بالادستی ابلاغ می شود و نظارت بر حسن اجرای آنها
 5. نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی
 6. نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها، اسناد و گزارشهای مالی دانشگاه
 7. ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشکده ها
 8. مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات، سیستمها و روشها، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری- مدیریتی
 9. تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامه های مصوب از سوی وزارت متبوع
 10. تنظیم و پیشنهاد بودجه مجموعه دانشگاه، با همکاری واحدها بر اساس سیاست ها و برنامه مصوب
 11. تهیه و ارائه مناسبترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی منطبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی
 12. بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی
 13. نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی
 14. اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
 15. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه
 16. ابلاغ قوانین، مصوبات، آئیننامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه و وابسته وزارتخانه
 17. تهیه و تنظیم طرحها و لوایح پیشنهادی در ارتباط با ماموریت حوزه معاونت
 18. بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها، آئیننامه ها و اساسنامه های مربوط به وزارتخانه و واحدهای تابعه و وابسته
 19. نظارت، پایش و ارزشیابی سیاستها، برنامه ها، طرحها و فعالیتهای در حال اجرا
 20. طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز سلامت و آموزش پزشکی
 21. تهیه، تنظیم واجرای برنامه های مربوط به ارائه خدمات آماری مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 22. جمع آوری، جمع بندی، طبقه بندی، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهای سلامتی و آموزشی
تنظیمات قالب