دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > برنامه استراتژيك 
 
 

برنامه استراتژيك

چشم انداز: Vision

ما مي‌خواهيم بهترين پشتيبان مأموريتها و فعاليت‌هاي دانشگاه  در تأمين منابع موفق ، در توزيع عادلانه و در نظارت به موقع در اصلاحات هدفمند باشيم به نحوي كه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برترين رتبه در تمامي زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني را كسب و به جايگاه اول بين دانشگاههاي علوم پزشكي كل كشور و خاورميانه برسد.

بیانیه رسالت :Mission statement

منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شامل قسمتهاي شمال، شمال غرب، شمال شرق، شرق، قسمتي از جنوب و جنوب شرقي تهران و شهرستانهاي پاكدشت، ورامين، فيروزكوه، دماوند، شميرانات و روستاهاي تابعه مي‌باشد.

معاونت پشتيباني در جهت نيل به اهداف متعالي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در راستاي چشم انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت بهتر انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي خود، اقدامات زير را انجام مي‌دهد :

1 - اصلاح ساختار سازماني و ارتقاي بهره‌وري سازماني

2 - رتقاء سطح اطلاعات وبهره برداري از فناوري هاي نوين

3 - كاهش تصدي گري

4 - تأمين نيروي انساني مجرب و كارآمدو توانمندسازي كاركنان

5 - نگهداشت منابع انساني و فيزيكي

6 - برنامه‌ريزي و نظارت بر آن 

7 - نظارت و پاسخگويي

8 - تكريم ارباب رجوع

9 - گزارش گيري منظم از واحدهاي تابعه

10 - اصلاح فرايندها

11 - پذيرش و بررسي پيشنهادات طبق نظام مربوطه

12 - بهبود مستمر فعاليت‌ها

اين معاونت درصدد است با توجه به اهميتاقدامات و فعاليت‌هاو در نظر گرفتن محدوديتهاي منابع در جهت چشم‌انداز تعيين شدهحركت نمايد.  

اهداف : 

- تأمين نيروي انساني مجرب و كارآمددانشگاه

- افزايش توان استفاده بهينه ازمنابع مالي تخصیص داده شده

- مشارکت در تصميم گيري جهت توسعه دانشگاه

- اصلاح زير ساختها در تمامي بخش ها و واحدها

- استقرار شبكه ارتباطيHIS وMIS

- توانمندسازي كاركنان ومديران

مأموريتها :

- پشتيباني كليه واحدهاي تابعهدانشگاه

- توزيع عادلانه منابع

- پاسخگو بودن

- ارتقاء خدمات پشتيبانيواحدها

- بودجه ريزي عملياتي و محاسبه قيمتتمام شده

- ارتقاء توانمندی و بهسازی منابعانسانی 

ارزشها:

- قانونمداري

- كارايي

- اثربخشي

- پاسخگو بودن

- حفظ كرامت انساني

- استقرار عدالت اجتماعي

- مشتري محوري

- اعتماد

تحلیل عوامل داخلی:

نقاط قوت :

1 - وجود بسترمناسب برای اعمال نظارت بر واحدهای تابعه

2 - باورمديريتي در جهت حمايت از تفكر استراتژيك

3 - انسجام وهمدلي مديران در جهت حل مشكلات

4 - راه اندازیو استفاده از اتوماسیون اداری

5 - وجود شرحوظايف كاركنان

6 - وجودآيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

7 - آموزش ضمنخدمت كاركنان، مدیران و ... و حمایت مدیران ارشد

8 - وجود ابزار اعتباری ومالی در اختیار معاونت پشتیبانی

9 - طرح تکریم ارباب رجوع

10 - استقرار نظام پیشنهادات استقبال ازمشارکت کارکنان

11 - حضور فیزیکی مستمر و کارآمد مدیران حوزه

12 - تفویض اختیار به واحد های مدیریتی تابعه

13 - به کارگیریو جذب نیروهای کارآمد، پویا و جوان

14 - نگرش مثبتبه مدیریت تغییر در حوزه معاونت پشتیبانی

15 - وجود كارشناسان و مديران باتجربه و توانمند

نقاط ضعف :   

1 - بار كاري زياد مديران

2 - عدم وجود شبكه اطلاع رساني

3 - عدم چينش مناسب مديريتي از نظر فيزيكي

4 - وجود بروكراسي زياد اداري

5 - عدم وجود اطاق فكر

6 - عدم وجود واحد R & Dدر معاونتپشتيباني

7 - وجود وظايف اضافي براي معاونت پشتيباني

8 - عدم تناسب قوانين و مقررات با فعاليتهاي كنوني

9 - عدم تناسب منابع مالي با نيازها

10 - عدم انگیزه کافی در کارشناسیها

11 - عدم تناسب بین توانمندیها وفعالیت های کارکنان

12 - عدم وجود اتوماسیونکامل

13 - باورهای تولیت مابانه نسبت بهسایر معاونت ها

فرصتها :

1 - امکان استفاده از خدمات بخش غیر دولتی

2 - تفویض اختیار و تغییرات در خصوص مشاغل سازمانی و تشکیلاتی

3 - وجود رقابت در تامین کنندگان اعم از کالا و خدمات

4 - امکان اخذ تسهیلات رفاهی

5 - وجود بستر مناسب برای آموزش کارکنان (توانمندسازی کارکنان)

6 - نگرش مثبت وزارت متبوع در تعامل با حوزه معاونت پشتیبانی

7 - الزام واحدهای تابعه به همکاری با معاونت پشتیبانی

8 - جایگاه معاونت پشتیبانی در تصمیم سازی برای هیات امناء

9 - امکان بهره برداری از همکاریهای خیرین

10 - امکان استفاده از نخبگان و نیرو های کارشناسی

11 - تبادل نظر و اطلاعات و یا همکاری با سایر معاونت های پشتیبانی دانشگاه ها

12 - جایگاه معاونت پشتیبانی از نظر رئیس دانشگاه

13 - امکان برقراری روابط مناسب برون سازمانی

14 - برنامه چهارم توسعه

تهدیدها:

1 - کم تجربگی و نوپا بودن بخش های خصوصی

2 - عدم ثبات مدیریتی

3 - کافی نبودن منابع اطلاعاتی مرتبط با عملکرد معاونت پشتیبانی در خارج از حوزه

4 - شناخت کم سایر حوزه ها از روال کاری حوزه معاونت پشتیبانی

5 - صدور برخی از بخشنامه ها و مصوبات از طرف وزارت بهداشت که دارای بار مالی هستند

6 - عدم همامنگی سازمانهای بیمه گر با دانشگاه

7 - تغییرات زیاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از برون سازمان

8 - نارسایی بخشنامه ها و مصوبات

9 - وجود بازارکار جذاب تر و پر درآمد برای نیروهای متخصص دانشگاه

استراتژیهای معاونت پشتیبانی:

- نظام مند نمودن فرآیندهای مرتبط با معاونت پشتیبانی

- تقلیل هزینه های دانشگاه

- افزایش درآمدهای دانشگاه

- گسترش تعاملات و ارتباطات (درون دانشگاهی/ برون دانشگاهی)

- ارتقاء انگیزه منابع انسانی دانشگاه

- توانمندسازی مدیران و کارکنان دانشگاه

- توسعه منابع اطلاعاتی مدیریتی دانشگاه

استراتژی 1- نظام مند نمودن فرآیندهای مرتبط با معاونت پشتیبانی

1-1)          فهرست فرایندها

1-2)            اولویت بندی فرایندها

1-3)           شفاف سازی وضعیت فعلی

1-4)           بهبود/ اصلاحات لازم

1-5)           تصویب فرایندها

1-6)            ابلاغ و اجرا

1-7)            کنترل فرايندها

1-8)           بازخورد

 استراتژی 2- تقلیل هزینه های دانشگاه   

2-1) تعیین سرفصل های هزینه ای دانشگاه به ترتیب اهمیت(براساس درصد از کل هزینه های دانشگاه ) 

2-2) فراخوان پیشنهادات از طریق نظام پیشنهادات دانشگاه در خصوص تقلیل هزینه ها 

2-3) بررسی پشنهادات در معاونت پشتیبانی و کمیته پشنهادات 

2-4) اجرای پشنهادات قابل قبول 

2-5) پایش وگزارش دهی 

 استراتژی 3- افزایش درآمدهای دانشگاه

3-1) تعیین فهرست منابع و درآمدهای دانشگاه به ترتیب اهمیت (براساس درصد کل درآمدهای دانشگاه)

3-2) بررسی راهکارهای افزایش منابع و درآمدهای دانشگاه

3-3) فراخوان پیشنهادات معاونتها (فراخوان محدود)

3-4) بررسی پیشنهادات در معاونت پشتیبانی و کمیته پیشنهادات 

3-5) بررسی قانونی وبسترسازی مناسب برای افزایش در آمدها 

3-6) اجرای پیشنهادات قابل قبول 

3-7) پایش و گزارش دهی

استراتژی 4- گسترش تعاملات و ارتباطات (درون دانشگاهی/ برون دانشگاهی)

4-1) تهیه فهرست تعاملات و ارتباطات معاونت پشتیبانی و مدیریتها

4-2) تهیه فهرست تعاملات مهم قابل برقراری /  توسعه

4-3) تهیه جدول زمانبندی تعاملات

4-4) اجرای برنامه

4-5) گزارش دستاوردها 

استراتژی 5- ارتقاء انگیزه منابع انسانی دانشگاه

5-1) مطالعه اولیه سطح انگیزه و  عوامل موثر بر انگیزه کارکنان

5-2) طراحی مداخلات

5-3) اجرای پایلوت مداخلات

5-4) ارایه نتایج

5-5) اجرای گسترده مداخلات

5-6) بررسی نتایج بعد از مداخله جامع

استراتژی 6-توانمند سازی مدیران و کارکنان دانشگاه

6-1) تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

6-2) پیشنهاد استانداردهای آموزشی مشاغل

6-3) محاسبه Training Gap

6-4) تدوین برنامه آموزشی سالانه

6-5) اجرای برنامه های آموزشی

استراتژی 7-توسعه منابع اطلاعاتی مدیریتی دانشگاه

7-1) استعلام نیازهای مدیریتهای تابعه پشتیبانی (کتب، مجلات ، نرم افزارها و ... )

7-2) اعلام نیازهای مدیریتهای تابعه پشتیبانی

7-3) جمع بندی و انعکاس نیازها به معاونت پژوهشی

7-4) پیگیری تهیه منابع

7-5) بهره برداری از منابع تهیه شده

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.